MP Tõlked pakub kirjalikku tõlketeenust. Teenuse osutamisel peetakse tähtsaimaks tõlke ja kliendisuhete kvaliteeti.

Kirjaliku tõlke kvaliteet tähendab lähtekeelse teksti korrektset vahendamist sihtkeelde, pidades silmas teksti stilistilisi nõudeid, lähte- ning sihtkeele kultuurikeskkonda, tõlgitava valdkonna terminoloogiat ning tõlke ladusust (loetavust). Kliendisuhete kvaliteeti näitab kiire reageerimine tellimustele ja päringutele, valmisolek kliendile parima lahenduse otsimiseks, konfidentsiaalsuse tagamine ning tähtaegadest kinnipidamine.

Tõlketeenuse lisateenusteks on tekstide toimetamine ja korrektuur.

Pakume ka referatiivseid tõlkeid. Referatiivne tõlge on originaalteksti lühem ja kokkuvõtlikum sisu edasiandmine. Sobib õppematerjalide, tööks vajalike taustadokumentide jms puhul, kus kõige olulisem ei ole mitte sõna-sõnaline tõlge, vaid tekstis sisalduv informatsioon.

Teenus Lehekülje hind (1800 tähemärki)
Tõlge võõrkeelest eesti keelde 14 €
Tõlge eesti keelest võõrkeelde 14 €
Teksti toimetamine 10 €
Referatiivne tõlge 10 €

*Hinnad on ilma käibemaksuta. Tõlketeenuse tellijale on teksti toimetamine, korrektuur ning keelealane nõustamine tasuta.